KVKK Teknik ve İdari Tedbirler

Veri Sorumlusunun Alması Gereken İdari ve Teknik Tedbirler Nelerdir?

Veri Sorumlusunun Alması Gereken İdari ve Teknik Tedbirler KVK Kurumunun hazırladığı Veri Güvenliği Rehberinde ele alınmıştır.

Amaç ve Dayanak

Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasında;
Veri sorumlusu;

a) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
b) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
c) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.”

hükmü yer almaktadır.

Kişisel Veri Güvenliğinin Takibi

Veri sorumlularının sistemleri çoğunlukla hem içeriden hem de dışarıdan gelen saldırılar ve siber suçlara veya kötü amaçlı yazılımlara maruz kalmakta olup çeşitli belirtilere rağmen bu durum uzun süre fark edilememekte ve müdahale için geç kalınabilmektedir.
Bu durumun önüne geçebilmek için;
a) Bilişim ağlarında hangi yazılım ve servislerin çalıştığının kontrol edilmesi,
b) Bilişim ağlarında sızma veya olmaması gereken bir hareket olup olmadığının belirlenmesi,
c) Tüm kullanıcıların işlem hareketleri kaydının düzenli olarak tutulması (log kayıtları gibi),
ç) Güvenlik sorunlarının mümkün olduğunca hızlı bir şekilde raporlanması,
d) Çalışanların sistem ve servislerdeki güvenlik zaafiyetlerini ya da bunları kullanan tehditleri bildirmesi için resmi bir raporlama prosedürü oluşturulması, gerekmektedir.

Mevcut Risk ve Tehditlerin Belirlenmesi

Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için öncelikle veri sorumlusu tarafından işlenen tüm kişisel verilerin neler olduğunun, bu verilerin korunmasına ilişkin ortaya çıkabilecek risklerin gerçekleşme olasılığının ve gerçekleşmesi durumunda yol açacağı kayıpların doğru bir şekilde belirlenerek buna uygun tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Bu riskler belirlenirken;
● Kişisel verilerin özel nitelikli kişisel veri olup olmadığı,
● Mahiyeti gereği hangi derecede gizlilik seviyesi gerektirdiği,
● Güvenlik ihlali halinde ilgili kişi bakımından ortaya çıkabilecek zararın niteliği ve niceliği dikkate alınmalıdır.
Bu risklerin tanımlanması ve önceliğinin belirlenmesinden sonra; söz konusu risklerin azaltılması ya da ortadan kaldırılmasına yönelik kontrol ve çözüm alternatifleri; maliyet, uygulanabilirlik ve yararlılık ilkeleri doğrultusunda değerlendirilmeli, gerekli teknik ve idari tedbirler planlanarak uygulamaya konulmalıdır.

 

 

Kişisel Verilerin korunmasında Veri Sorumlusunun Yükümlü Olduğu İdari ve Teknik Tedbirler

No

Tedbir

Tedbir Kapsamı

Açıklama

1

Kurul Kararları-Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler.

Özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine yönelik sistemli, kuralları net bir şekilde belli, yönetilebilir ve sürdürülebilir ayrı bir politika ve prosedürün belirlenmesi 1

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31/01/2018 Tarihli ve 2018/10 Sayılı Kararı.
1- Özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine yönelik sistemli, kuralları net bir şekilde belli, yönetilebilir ve sürdürülebilir ayrı bir politika ve prosedürün belirlenmesi,

2

Kurul Kararları-Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde yer alan çalışanlara yönelik 2-a

a) Kanun ve buna bağlı yönetmelikler ile özel nitelikli kişisel veri güvenliği konularında düzenli olarak eğitimler verilmesi,

3

Kurul Kararları-Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde yer alan çalışanlara yönelik 2-b

Çalışanlar ile Gizlilik sözleşmesi yapılması

4

Kurul Kararları-Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde yer alan çalışanlara yönelik 2-c

Verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların, yetki kapsamlarının ve sürelerinin net olarak tanımlanması,

5

Kurul Kararları-Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde yer alan çalışanlara yönelik 2-ç

Periyodik olarak yetki kontrollerinin gerçekleştirilmesi,

6

Kurul Kararları-Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde yer alan çalışanlara yönelik 2-d

Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan Çalışanların bu alandaki yetkilerinin derhal kaldırılması. Bu kapsamda, veri sorumlusu tarafından kendisine tahsis edilen envanterin iade alınması,

7

Kurul Kararları-Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar, elektronik ortam ise 3-a

Verilerin kriptografik yöntemler kullanılarak muhafaza edilmesi,

8

Kurul Kararları-Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar, elektronik ortam ise 3-b

Kriptografik anahtarların güvenli ve farklı ortamlarda tutulması,

9

Kurul Kararları-Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar, elektronik ortam ise 3-c

Veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm hareketlerin işlem kayıtlarının güvenli olarak loglanması,

10

Kurul Kararları-Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar, elektronik ortam ise 3-ç

Verilerin bulunduğu ortamlara ait güvenlik güncellemelerinin sürekli takip edilmesi, gerekli güvenlik testlerinin düzenli olarak yapılması/yaptırılması, test sonuçlarının kayıt altına alınması,

11

Kurul Kararları-Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar, elektronik ortam ise 3-d

Verilere bir yazılım aracılığı ile erişiliyorsa bu yazılıma ait kullanıcı yetkilendirmelerinin yapılması, bu yazılımların güvenlik testlerinin düzenli olarak yapılması/yaptırılması, test sonuçlarının kayıt altına alınması,

12

Kurul Kararları-Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar, elektronik ortam ise 3-e

Verilere uzaktan erişim gerekiyorsa en az iki kademeli kimlik doğrulama sisteminin sağlanması,

13

Kurul Kararları-Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar, fiziksel ortam ise 4-a

Özel nitelikli kişisel verilerin bulunduğu ortamın niteliğine göre yeterli güvenlik önlemlerinin (elektrik kaçağı, yangın, su baskını, hırsızlık vb. durumlara karşı) alındığından emin olunması,

14

Kurul Kararları-Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar, fiziksel ortam ise 4-b

Bu ortamların fiziksel güvenliğinin sağlanarak yetkisiz giriş çıkışların engellenmesi,

15

Kurul Kararları-Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler.

Özel nitelikli kişisel veriler aktarılacaksa 5- a

Verilerin e-posta yoluyla aktarılması gerekiyorsa şifreli olarak kurumsal e-posta adresiyle veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı kullanılarak aktarılması,

16

Kurul Kararları-Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler.

Özel nitelikli kişisel veriler aktarılacaksa 5- b

Taşınabilir Bellek, CD, DVD gibi ortamlar yoluyla aktarılması gerekiyorsa kriptografik yöntemlerle şifrelenmesi ve kriptografik anahtarın farklı ortamda tutulması,

17

Kurul Kararları-Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler.

Özel nitelikli kişisel veriler aktarılacaksa 5- c

Farklı fiziksel ortamlardaki sunucular arasında aktarma gerçekleştiriliyorsa, sunucular arasında VPN kurularak veya sFTP yöntemiyle veri aktarımının gerçekleştirilmesi,

18

Kurul Kararları-Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler.

Özel nitelikli kişisel veriler aktarılacaksa 5- ç

Verilerin kağıt ortamı yoluyla aktarımı gerekiyorsa evrakın çalınması, kaybolması ya da yetkisiz kişiler tarafından görülmesi gibi risklere karşı gerekli önlemlerin alınması ve evrakın “gizlilik dereceli belgeler” formatında gönderilmesi gerekir.

19

Kurul Kararları-Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler.

Yukarıda belirtilen önlemlerin yanı sıra Kişisel Verileri Koruma Kurumunun internet sitesinde yayımlanan Kişisel Veri Güvenliği Rehberinde belirtilen uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirler de dikkate alınmalıdır. 6

 

20

Yayınlar- Kişisel Veri Güvenliği Rehberi-Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin İdari Tedbirler

Risklerin ve tehditlerin belirlenmesi 2.1.

Bu riskler belirlenirken;
● Kişisel verilerin özel nitelikli kişisel veri olup olmadığı,
● Mahiyeti gereği hangi derecede gizlilik seviyesi gerektirdiği,
● Güvenlik ihlali halinde ilgili kişi bakımından ortaya çıkabilecek zararın niteliği ve niceliği dikkate alınmış mıdır ?

21

Yayınlar- Kişisel Veri Güvenliği Rehberi-Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin İdari Tedbirler

Çalışanların Eğitilmesi ve Farkındalık Çalışmaları 2.2.

 

22

Yayınlar- Kişisel Veri Güvenliği Rehberi-Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin İdari Tedbirler

Kişisel Veri Güvenliği Politikalarının ve Prosedürlerinin Belirlenmesi 2.3.

 

23

Yayınlar- Kişisel Veri Güvenliği Rehberi-Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin İdari Tedbirler

Kişisel Verilerin Mümkün Olduğunca Azaltılması 2.4.

 

24

Yayınlar- Kişisel Veri Güvenliği Rehberi-Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin İdari Tedbirler

Veri İşleyenler ile İlişkilerin Yönetimi 2.5.

 

25

Yayınlar- Kişisel Veri Güvenliği Rehberi-Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin İdari Tedbirler Özet Tablosu

Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlanması

 

26

Yayınlar- Kişisel Veri Güvenliği Rehberi-Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin İdari Tedbirler Özet Tablosu

Kurumsal Politikalar (Erişim, Bilgi Güvenliği, Kullanım, Saklama ve İmha vb.)

 

27

Yayınlar- Kişisel Veri Güvenliği Rehberi-Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin İdari Tedbirler Özet Tablosu

Sözleşmeler (Veri Sorumlusu – Veri Sorumlusu, Veri Sorumlusu – Veri İşleyen Arasında )

 

28

Yayınlar- Kişisel Veri Güvenliği Rehberi-Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin İdari Tedbirler Özet Tablosu

Gizlilik Taahhütnameleri

 

29

Yayınlar- Kişisel Veri Güvenliği Rehberi-Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin İdari Tedbirler Özet Tablosu

Kurum İçi Periyodik ve/veya Rastgele Denetimler

 

30

Yayınlar- Kişisel Veri Güvenliği Rehberi-Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin İdari Tedbirler Özet Tablosu

Risk Analizleri

 

31

Yayınlar- Kişisel Veri Güvenliği Rehberi-Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin İdari Tedbirler Özet Tablosu

İş Sözleşmesi, Disiplin Yönetmeliği (Kanuna Uygun Hükümler İlave Edilmesi)

 

32

Yayınlar- Kişisel Veri Güvenliği Rehberi-Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin İdari Tedbirler Özet Tablosu

Kurumsal İletişim (Kriz Yönetimi, Kurul ve İlgili Kişiyi Bilgilendirme Süreçleri, İtibar Yönetimi
vb.)

 

33

Yayınlar- Kişisel Veri Güvenliği Rehberi-Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin İdari Tedbirler Özet Tablosu

Eğitim ve Farkındalık Faaliyetleri (Bilgi Güvenliği ve Kanun)

 

34

Yayınlar- Kişisel Veri Güvenliği Rehberi-Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin İdari Tedbirler Özet Tablosu

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) Bildirim

 

35

Yayınlar- Kişisel Veri Güvenliği Rehberi-Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin Teknik Tedbirler

Siber Güvenliğin Sağlanması 3.1.

 

36

Yayınlar- Kişisel Veri Güvenliği Rehberi-Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin Teknik Tedbirler

Kişisel Veri Güvenliğinin Takibi 3.2.

Bilişim ağlarında hangi yazılım ve servislerin çalıştığının kontrol edilmesi (a)

37

Yayınlar- Kişisel Veri Güvenliği Rehberi-Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin Teknik Tedbirler

Kişisel Veri Güvenliğinin Takibi 3.2.

Bilişim ağlarında sızma veya olmaması gereken bir hareket olup olmadığının belirlenmesi (b)

38

Yayınlar- Kişisel Veri Güvenliği Rehberi-Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin Teknik Tedbirler

Kişisel Veri Güvenliğinin Takibi 3.2.

Tüm kullanıcıların işlem hareketleri kaydının düzenli olarak tutulması (log kayıtları gibi) (c )

39

Yayınlar- Kişisel Veri Güvenliği Rehberi-Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin Teknik Tedbirler

Kişisel Veri Güvenliğinin Takibi 3.2.

Güvenlik sorunlarının mümkün olduğunca hızlı bir şekilde raporlanması (ç)

40

Yayınlar- Kişisel Veri Güvenliği Rehberi-Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin Teknik Tedbirler

Kişisel Veri Güvenliğinin Takibi 3.2.

Çalışanların sistem ve servislerdeki güvenlik zafiyetlerini ya da bunları kullanan

tehditleri bildirmesi için resmi bir raporlama prosedürü oluşturulması (d)

41

Yayınlar- Kişisel Veri Güvenliği Rehberi-Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin Teknik Tedbirler

Kişisel Veri İçeren Ortamların Güvenliğinin
Sağlanması 3.3.

 

42

Yayınlar- Kişisel Veri Güvenliği Rehberi-Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin Teknik Tedbirler

Kişisel Verilerin Bulutta Depolanması 3.4.

 

43

Yayınlar- Kişisel Veri Güvenliği Rehberi-Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin Teknik Tedbirler

Bilgi Teknolojileri Sistemleri Tedariği, Geliştirme
ve Bakımı 3.5.

 

44

Yayınlar- Kişisel Veri Güvenliği Rehberi-Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin Teknik Tedbirler

Kişisel Verilerin Yedeklenmesi 3.6.

 

45

Yayınlar- Kişisel Veri Güvenliği Rehberi-Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin Teknik Tedbirler Özet Tablo

Yetki Matrisi

 

46

Yayınlar- Kişisel Veri Güvenliği Rehberi-Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin Teknik Tedbirler Özet Tablo

Yetki Kontrol

 

47

Yayınlar- Kişisel Veri Güvenliği Rehberi-Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin Teknik Tedbirler Özet Tablo

Erişim Logları

 

48

Yayınlar- Kişisel Veri Güvenliği Rehberi-Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin Teknik Tedbirler Özet Tablo

Kullanıcı Hesap Yönetimi

 

49

Yayınlar- Kişisel Veri Güvenliği Rehberi-Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin Teknik Tedbirler Özet Tablo

Ağ Güvenliği

 

50

Yayınlar- Kişisel Veri Güvenliği Rehberi-Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin Teknik Tedbirler Özet Tablo

Uygulama Güvenliği

 

51

Yayınlar- Kişisel Veri Güvenliği Rehberi-Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin Teknik Tedbirler Özet Tablo

Şifreleme

 

52

Yayınlar- Kişisel Veri Güvenliği Rehberi-Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin Teknik Tedbirler Özet Tablo

Sızma Testi

 

53

Yayınlar- Kişisel Veri Güvenliği Rehberi-Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin Teknik Tedbirler Özet Tablo

Saldırı Tespit ve Önleme Sistemler

 

54

Yayınlar- Kişisel Veri Güvenliği Rehberi-Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin Teknik Tedbirler Özet Tablo

Log Kayıtları

 

55

Yayınlar- Kişisel Veri Güvenliği Rehberi-Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin Teknik Tedbirler Özet Tablo

Veri Maskeleme

 

56

Yayınlar- Kişisel Veri Güvenliği Rehberi-Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin Teknik Tedbirler Özet Tablo

Veri Kaybı Önleme Yazılımları

 

57

Yayınlar- Kişisel Veri Güvenliği Rehberi-Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin Teknik Tedbirler Özet Tablo

Yedekleme

 

58

Yayınlar- Kişisel Veri Güvenliği Rehberi-Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin Teknik Tedbirler Özet Tablo

Güvenlik Duvarları

 

59

Yayınlar- Kişisel Veri Güvenliği Rehberi-Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin Teknik Tedbirler Özet Tablo

Güncel Anti-Virüs Sistemler

 

60

Yayınlar- Kişisel Veri Güvenliği Rehberi-Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin Teknik Tedbirler Özet Tablo

Silme, Yok Etme veya Anonim Hale Getirme

 

61

Yayınlar- Kişisel Veri Güvenliği Rehberi-Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin Teknik Tedbirler Özet Tablo

Anahtar Yönetimi

 

62

“Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri” konulu 2019/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Hakkında

1.Nüfus, sağlık ve iletişim kayıt bilgileri ile genetik ve biyometrik veriler gibi kritik bilgi ve veriler yurtiçinde güvenli bir şekilde depolanacaktır.

 

63

“Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri” konulu 2019/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Hakkında

2. Kamu kurum ve kuruluşlarında yer alan kritik veriler, internete kapalı ve fiziksel Güvenliği sağlanmış bir ortamda bulunan güvenli bir ağda tutulacak, bu ağda kullanılacak cihazlara erişim kontrollü olarak sağlanacak ve log kayıtları değiştirilmeye karşı önlem alınarak saklanacaktır.

 

64

“Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri” konulu 2019/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Hakkında

3.Kamu kurum ve kuruluşlarına ait veriler, kurumların kendi özel sistemleri veya kurum kontrolündeki yerli hizmet sağlayıcılar hariç bulut depolama hizmetlerinde saklanmayacaktır.

 

65

“Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri” konulu 2019/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Hakkında

4.Mevzuatta kodlu veya kriptolu haberleşmeye yetkilendirilmiş kurumlar tarafından geliştirilen yerli mobil uygulamalar hariç olmak üzere, mobil uygulamalar üzerinden, gizlilik dereceli veri paylaşımı ve haberleşme yapılmayacaktır.

 

66

“Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri” konulu 2019/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Hakkında

5.Sosyal medya üzerinden gizlilik dereceli veri paylaşımı ve haberleşme yapılmayacaktır.

 

67

“Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri” konulu 2019/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Hakkında

6.Sosyal medya ve haberleşme uygulamalarına ait yerli uygulamaların kullanımı tercih edilecektir.

 

68

“Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri” konulu 2019/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Hakkında

7.Kamu kurum ve kuruluşlarınca gizlilik dereceli bilgilerin işlendiği yerlerde yayma Güvenliği (TEMPEST) veya benzeri güvenlik önlemleri alınacaktır.

 

69

“Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri” konulu 2019/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Hakkında

8.Kritik veri, doküman ve belgelerin bulunduğu ve/veya görüşmelerin gerçekleştirildiği çalışma odalarında/ortamlarında mobil cihazlar ve veri transferi özelliğine sahip cihazlar bulundurulmayacaktır.

 

70

“Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri” konulu 2019/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Hakkında

9.Gizlilik dereceli veya kurumsal mahremiyet içeren veri, doküman ve belgeler kurumsal olarak yetkilendirilmemiş veya kişisel olarak kullanılan cihazlarda (dizüstü bilgisayar, mobil cihaz, harici bellek vb.) bulundurulmayacaktır.

 

71

“Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri” konulu 2019/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Hakkında

10.Kişisel olarak kullanılanlar da dâhil olmak üzere kaynağından emin olunmayan taşınabilir cihazlar (dizüstü bilgisayar, mobil cihazlar, harici bellek/disk, CD/DVD vb.) kurum sistemlerine bağlanmayacaktır. Gizlilik dereceli verilerin saklandığı cihazlar, ancak içerisinde yer alan veriler donanımsal ve/veya yazılımsal olarak kriptolanmak suretiyle kurum dışına çıkarılabilecek; bu amaçla kullanılan cihazlar kayıt altına alınacaktır.

 

72

“Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri” konulu 2019/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Hakkında

11.Yerli ve milli kripto sistemlerinin geliştirilmesi teşvik edilerek, kurumlara ait gizlilik dereceli haberleşmenin bu sistemler üzerinden gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

 

73

“Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri” konulu 2019/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Hakkında

12.Kamu kurum ve kuruluşlarınca temin edilecek yazılım veya donanımların kullanım amacına uygun olmayan bir özellik ve arka kapı (kullanıcıların bilgisi/izni olmaksızın sistemlere erişim imkânı sağlayan güvenlik zafiyeti) açıklığı içermediğine dair üretici ve/veya tedarikçilerden imkânlar ölçüsünde taahhütname alınacaktır.

 

74

“Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri” konulu 2019/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Hakkında

13.Yazılımların güvenli olarak geliştirilmesi ile ilgili tedbirler alınacaktır. Temin edilen veya geliştirilen yazılımlar kullanılmadan önce güvenlik testlerinden geçirilerek kullanılacaktır.

 

75

“Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri” konulu 2019/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Hakkında

14.Kurum ve kuruluşlar, siber tehdit bildirimleri ile ilgili gerekli tedbirleri alacaktır.

 

76

“Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri” konulu 2019/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Hakkında

15.Üst düzey yöneticiler de dahil olmak üzere, personelin sistemlere erişim yetkilendirmelerinin, fiilen yürütülen işler ve ihtiyaçlar nazara alınarak yapılması sağlanacaktır.

 

77

“Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri” konulu 2019/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Hakkında

16.Endüstriyel kontrol sistemlerinin internete kapalı konumda tutulması sağlanacak, söz konusu sistemlerin internete açık olmasının zorunlu olduğu durumlarda ise gerekli güvenlik önlemleri (güvenlik duvarı, uçtan uca tünelleme yöntemleri, yetkilendirme ve kimliklendirme mekanizmaları vb.) alınacaktır.

 

78

“Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri” konulu 2019/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Hakkında

17.Milli Güvenliği doğrudan etkileyen stratejik önemi haiz kurum ve kuruluşların üst yöneticileri ile kritik altyapı, tesis ve projelerde görev alacak kritik önemi haiz personel hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yaptırılacaktır.

 

79

“Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri” konulu 2019/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Hakkında

18.Kamu e-posta sistemlerinin ayarlan güvenli olacak biçimde yapılandırılacak, e- posta sunucuları, ülkemizde ve kurumun kontrolünde bulundurulacak ve

sunucular arasındaki iletişimin şifreli olarak yapılması sağlanacaktır.

 

80

“Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri” konulu 2019/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Hakkında

19. Kurumsal olmayan şahsi e-posta adreslerinden kurumsal iletişim yapılmayacak, kurumsal e-postalar şahsi amaçlarla (özel iletişim, kişisel sosyal medya hesapları vb.) kullanılmayacaktır.

 

81

“Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri” konulu 2019/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Hakkında

20. Haberleşme hizmeti sağlamak üzere yetkilendirilmiş işletmeciler Türkiye’de internet değişim noktası kurmakla yükümlüdür. Yurtiçinde değiştirilmesi gereken yurtiçi iletişim trafiğinin yurtdışına çıkarılmamasına yönelik tedbirler alınacaktır.

 

82

“Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri” konulu 2019/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Hakkında

21.İşletmeciler tarafından, kritik kurumların bulunduğu bölgelerdeki veriler, radyolink ve benzeri yöntemlerle taşınmayacak, fiber optik kablolar üzerinden taşınacaktır. Kritik veri iletişiminde, radyolink haberleşmesi kullanılmayacak; ancak kullanımın zorunlu olduğu durumlarda veriler milli kripto sistemlerine sahip cihazlar kullanılarak kriptolanacaktır.

 

83

“Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi”

Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kritik altyapı hizmeti veren işletmelerde yeni kurulacak bilgi sistemlerinde, Rehberde yer verilen usul ve esaslara uyulması zorunludur.

yayınlanacak

84

“Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi”

Milli Güvenliğin sağlanması ve gizliliğin korunması kapsamında yürütülen görev ve faaliyetler hariç olmak üzere kurum ve kuruluşlar, Rehberin uygulanmasına ilişkin denetim mekanizmalarını oluşturacak ve yılda en az bir defa uygulamayı denetleyecektir. Denetim sonuçlan ile yapılan düzeltici ve önleyici faaliyetler, Rehberde belirtilen usul ve esaslara göre bir rapor halinde Dijital Dönüşüm Ofisine iletilecektir.

yayınlanacak

85

VERBİS’e kayıtta veri envanterinde beyan edilecek veri güvenlik tedbirleri

1. Ağ Güvenliği ve uygulama Güvenliği sağlanmaktadır.

 

86

VERBİS’e kayıtta veri envanterinde beyan edilecek veri güvenlik tedbirleri

2. Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır.

 

87

VERBİS’e kayıtta veri envanterinde beyan edilecek veri güvenlik tedbirleri

3. Anahtar yönetimi uygulanmaktadır.

 

88

VERBİS’e kayıtta veri envanterinde beyan edilecek veri güvenlik tedbirleri

4. Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.

 

89

VERBİS’e kayıtta veri envanterinde beyan edilecek veri güvenlik tedbirleri

5. Bulutta depolanan kişisel verilerin Güvenliği sağlanmaktadır.

 

90

VERBİS’e kayıtta veri envanterinde beyan edilecek veri güvenlik tedbirleri

6. Çalışanlar için veri Güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur.

 

91

VERBİS’e kayıtta veri envanterinde beyan edilecek veri güvenlik tedbirleri

7. Çalışanlar için veri Güvenliği konusunda belli aralıklarla Eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.

 

92

VERBİS’e kayıtta veri envanterinde beyan edilecek veri güvenlik tedbirleri

8. Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.

 

93

VERBİS’e kayıtta veri envanterinde beyan edilecek veri güvenlik tedbirleri

9. Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.

 

94

VERBİS’e kayıtta veri envanterinde beyan edilecek veri güvenlik tedbirleri

10. Erişim, bilgi Güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlamıştır.

 

95

VERBİS’e kayıtta veri envanterinde beyan edilecek veri güvenlik tedbirleri

11. Gerektiğinde veri maskeleme önlemi uygulanmaktadır.

 

96

VERBİS’e kayıtta veri envanterinde beyan edilecek veri güvenlik tedbirleri

12. Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.

 

97

VERBİS’e kayıtta veri envanterinde beyan edilecek veri güvenlik tedbirleri

13. Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan Çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.

 

98

VERBİS’e kayıtta veri envanterinde beyan edilecek veri güvenlik tedbirleri

14. Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.

 

99

VERBİS’e kayıtta veri envanterinde beyan edilecek veri güvenlik tedbirleri

15. Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.

 

100

VERBİS’e kayıtta veri envanterinde beyan edilecek veri güvenlik tedbirleri

16. İmzalanan sözleşmeler veri Güvenliği hükümleri içermektedir.

 

101

VERBİS’e kayıtta veri envanterinde beyan edilecek veri güvenlik tedbirleri

17. Kağıt yoluyla aktarılan kişisel veriler için ekstra güvenlik tedbirleri alınmakta ve ilgili evrak gizlilik dereceli belge formatında gönderilmektedir.

 

102

VERBİS’e kayıtta veri envanterinde beyan edilecek veri güvenlik tedbirleri

18. Kişisel veri Güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.

 

103

VERBİS’e kayıtta veri envanterinde beyan edilecek veri güvenlik tedbirleri

19. Kişisel veri Güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.

 

104

VERBİS’e kayıtta veri envanterinde beyan edilecek veri güvenlik tedbirleri

20. Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.

 

105

VERBİS’e kayıtta veri envanterinde beyan edilecek veri güvenlik tedbirleri

21. Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

 

106

VERBİS’e kayıtta veri envanterinde beyan edilecek veri güvenlik tedbirleri

22. Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı Güvenliği sağlanmaktadır.

 

107

VERBİS’e kayıtta veri envanterinde beyan edilecek veri güvenlik tedbirleri

23. Kişisel veri içeren ortamların Güvenliği sağlanmaktadır.

 

108

VERBİS’e kayıtta veri envanterinde beyan edilecek veri güvenlik tedbirleri

24. Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.

 

109

VERBİS’e kayıtta veri envanterinde beyan edilecek veri güvenlik tedbirleri

25. Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin Güvenliği de sağlanmaktadır.

 

110

VERBİS’e kayıtta veri envanterinde beyan edilecek veri güvenlik tedbirleri

26. Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.

 

111

VERBİS’e kayıtta veri envanterinde beyan edilecek veri güvenlik tedbirleri

27. Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.

 

112

VERBİS’e kayıtta veri envanterinde beyan edilecek veri güvenlik tedbirleri

28. Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.

 

113

VERBİS’e kayıtta veri envanterinde beyan edilecek veri güvenlik tedbirleri

29. Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.

 

114

VERBİS’e kayıtta veri envanterinde beyan edilecek veri güvenlik tedbirleri

30. Özel nitelikli kişisel veri Güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır.

 

115

VERBİS’e kayıtta veri envanterinde beyan edilecek veri güvenlik tedbirleri

31. Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve

 

116

VERBİS’e kayıtta veri envanterinde beyan edilecek veri güvenlik tedbirleri

KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir.

 

117

VERBİS’e kayıtta veri envanterinde beyan edilecek veri güvenlik tedbirleri

32. Özel nitelikli kişisel veriler için güvenli şifreleme / kriptografik anahtarlar kullanılmakta ve farklı birimlerce yönetilmektedir.

 

118

VERBİS’e kayıtta veri envanterinde beyan edilecek veri güvenlik tedbirleri

33. Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.

 

119

VERBİS’e kayıtta veri envanterinde beyan edilecek veri güvenlik tedbirleri

34. Sızma testi uygulanmaktadır.

 

120

VERBİS’e kayıtta veri envanterinde beyan edilecek veri güvenlik tedbirleri

35. Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir.

 

121

VERBİS’e kayıtta veri envanterinde beyan edilecek veri güvenlik tedbirleri

36. Şifreleme yapılmaktadır.

 

122

VERBİS’e kayıtta veri envanterinde beyan edilecek veri güvenlik tedbirleri

37. Taşınabilir bellek, CD, DVD ortamında aktarılan özel nitelikli kişiler veriler şifrelenerek aktarılmaktadır.

 

123

VERBİS’e kayıtta veri envanterinde beyan edilecek veri güvenlik tedbirleri

38. Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının veri Güvenliği konusunda belli aralıklarla denetimi sağlanmaktadır.

 

124

VERBİS’e kayıtta veri envanterinde beyan edilecek veri güvenlik tedbirleri

39. Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının, veri Güvenliği konusunda farkındalığı sağlanmaktadır.

 

125

VERBİS’e kayıtta veri envanterinde beyan edilecek veri güvenlik tedbirleri

40. Veri kaybı önleme yazılımları kullanılmaktadır.

 

 

ilgilenebileceğiniz diğer çözümlerimiz

EN YENİ TEKNOLOJİLERLE

DÜNYA STANDARTLARINDA ÇÖZÜMLER